Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Reede, Mannaerts en Van Valkenburg tandartsen te Breda, hierna te noemen: “RMVV”

Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de behandelovereenkomst(en) tussen RMVV, daaronder begrepen diens medewerkers, en de cliënt, hierna te noemen de overeenkomst. Zij worden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de cliënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger ter beschikking gesteld.

Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt in beginsel tot stand op het moment dat cliënt een afspraak maakt voor uitvoering van een voorgestelde behandeling, dan wel nadat een ter akkoord getekende prijsopgave/informed consent door RMVV ontvangen is

Uitvoering overeenkomst

 1. RMVV zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Hij zal de opdracht uitvoeren, indien en voor zover van toepassing, in overeenstemming met de Gedrags- en Beroepsregels.
 2. Tandheelkundige behandelingen vallen onder medische/geneeskundige behandelingen. De (tand)arts heeft een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis.
 3. RMVV is bij uitvoering van de overeenkomst gerechtigd derden in te schakelen. Zij zal bij de keuze van deze derden zorgvuldigheid betrachten en, indien dat redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleg met de cliënt plegen, zulks met uitzondering van waarnemers en tandtechnici. RMVV is voor gedragingen van deze derden niet aansprakelijk. De artikelen 7:404, 7:409 en 7:422 lid 1 BW zijn niet van toepassing.
 4. Cliënt dient ten alle tijden RMVV volledig en waarheidsgetrouw te informeren inzake de algemene gezondheid van de cliënt en inzake omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de behandeling.

Kosten

 1. De kosten van een tandheelkundige behandeling worden in beginsel gedeclareerd overeenkomstig de geldende UTP tarieven zoals die door de NZA zijn vastgesteld en zijn vastgelegd in de tariefsbeschikking tandheelkundige zorg.
 2. De tarievenlijst tandheelkundige zorg is te raadplegen op de website van de NZA.
 3. Voor alle behandelingen die een totaalbedrag van euro 250,- of meer bedragen verstrekt RMVV voorafgaand aan de behandeling een prijsopgave.
 4. Techniekkosten worden apart in rekening gebracht. Op verzoek van cliënt of diens verzekeraar overlegt RMVV hiervan de specificatie.

Annuleren van afspraken

 1. Vastgestelde afspraken kunnen kosteloos worden verzet tot maximaal 24 uur voor het geplande tijdstip. Als de cliënt niet verschijnt op een afspraak, dan wel te laat annuleert, worden exploitatiekosten aan cliënt in rekening gebracht wanneer geen andere patiënten konden worden behandeld of andere gehonoreerde werkzaamheden konden worden verricht. De exploitatiekosten belopen 20 euro per kwartier.

Declaratie

 1. Voor RMVV verzorgt Infomedics de nota’s. Hierop zijn de Infomedics betalingsvoorwaarden van toepassing:
  • Voor het betalen van uw nota hanteren zij een betalingstermijn van 30 dagen. U blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor betaling binnen deze termijn.
  • U kunt het notabedrag overmaken via Nota van Infomedics. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het betalingskenmerk.
  • Indien zij niet binnen 30 dagen na de notadatum volledige betaling van u hebben ontvangen, sturen zij u een betalingsherinnering welke tevens geldt als ingebrekestelling.
  • Door middel van de betalingsherinnering stellen zij u alsnog in de gelegenheid om het notabedrag binnen 10 dagen aan hen te voldoen.
  • Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening
 2. Indien nota’s door Infomedics wegens betalingsachterstand niet meer worden geaccepteerd, is RMVV gerechtigd verdere behandeling op te schorten, of deze slechts te verrichten tegen contante betaling.

Reclame

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden of de factuur dienen door de cliënt binnen 30 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen drie maanden na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan RMVV. Voor onafhankelijk advies en voorlichting op tandheelkundig terrein kan de patiënt desgewenst contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP), tel. 0900 202 5012 (betaald servicenummer).
 2. Een klacht, als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van de cliënt niet op.
 3. Als een klacht gegrond is en herstel mogelijk is, zal RMVV de werkzaamheden alsnog verrichten, zoals overeengekomen.

Garantie

 1. Voor kronen geldt een garantietermijn van 10 jaar.
 2. Voor vullingen geldt een garantietermijn van 5 jaar.
 3. De garantie dekt de kosten van de vervanging of reparatie van het werkstuk volgens navolgende staffel. In het geval van een 10-jarige garantietermijn: het eerste jaar wordt 100% van de kosten door de garantie gedekt, het tweede jaar wordt 90% van de kosten door de garantie gedekt, het derde jaar wordt 80% van de kosten door de garantie gedekt, het vierde jaar wordt 70% van de kosten door de garantie gedekt, het vijfde jaar wordt 60% van de kosten door de garantie gedekt, het zesde jaar wordt 50% van de kosten door de garantie gedekt, het zevende jaar wordt 40% van de kosten door de garantie gedekt, het achtste jaar wordt 30% van de kosten door de garantie gedekt, het negende jaar wordt 20% van de kosten door de garantie gedekt, het tiende jaar wordt 10% van de kosten door de garantie gedekt. In het geval van een 5-jarige garantietermijn: het eerste jaar wordt 100% van de kosten door de garantie gedekt, het tweede jaar wordt 80% van de kosten door de garantie gedekt, het derde jaar wordt 60% van de kosten door de garantie gedekt, het vierde jaar wordt 40% van de kosten door de garantie gedekt, het vijfde jaar wordt 20% van de kosten door de garantie gedekt.
  Onder “kosten” wordt in dit artikel H.3 verstaan het honorarium dat RMVV normaliter in rekening zou hebben gebracht; de cliënt dient derhalve bij toepasselijkheid van de staffel het restant (d.w.z. honorarium als hier bedoeld minus de garantie) te voldoen, zulks met inachtneming van de betalingsvoorschriften uit hoofdstuk F. van deze voorwaarden.
 4. De garantietermijn wordt berekend vanaf de dag van plaatsing van het werkstuk.
 5. Reparaties aan of vervanging van werkstukken, welke vallen onder de garantievoorwaarden, vallen onder de bestaande garantievoorwaarden, waarbij de plaatsingsdatum van het oorspronkelijke werkstuk het geldende aanvangsmoment is voor de garantietermijn.
 6. Als voorwaarde voor de garantie geldt dat cliënt voor zijn of haar rekening 1x per 6 maanden (of na wederzijdse instemming minimaal jaarlijks) het gebit laat controleren en verzorgen door RMVV. Bij nalaten van deze controle vervalt de garantie en is RMVV niet aansprakelijk voor schade, welke cliënt mogelijk lijdt.
 7. Defecten en/of benodigde reparaties aan door RMVV vervaardigde werkstukken, veroorzaakt door externe invloeden, zoals daar te noemen zijn: ongeval, knarsen, nagelbijten, medicatiegebruik, verandering in de gezondheid van cliënt, roken, gebruik van hormoonpreparaten, e.d. of als de cliënt de poetsinstructies en/of mondhygiëne niet heeft nageleefd zijn uitgesloten van de garantie.
 8. Om aanspraak te kunnen maken op garantie is cliënt gehouden de poetsinstructies en vereiste mondhygiëne na te leven en op te volgen. Wanneer tijdens een controle blijkt dat de cliënt zich onvoldoende heeft gehouden aan de poetsinstructies en/of de juiste mondhygiëne niet heeft nageleefd, kan RMVV de cliënt hiervoor een schriftelijke waarschuwing geven. Bij het verstrekken van een derde waarschuwing vervalt de aanspraak van cliënt op de garantie.
 9. Cliënt heeft geen aanspraak op enigerlei financiële vergoeding wanneer cliënt bij een benodigde vervanging of reparatie kiest voor het laten uitvoeren door een andere partij dan RMVV.
 10. Indien een cliënt last heeft van knarsen, dient hij/zij dit aan te geven aan RMVV. RMVV kan een knarsplaat vervaardigen voor cliënt. Knarsplaten zullen in overleg met de cliënt berekend worden volgens de geldende tarieven.

Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van RMVV, zowel voor directe als voor gevolgschade en voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering.
 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van RMVV beperkt tot het bedrag van de factuur.
 3. Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid, verlopen na 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.

Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten tussen cliënt en RMVV is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst tussen cliënt en de zorgverlener, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar RMVV haar kantoor heeft.

Overige bepalingen

 1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.